Sakrament CHRZTU w naszym kościele


Uroczysty Chrzest w naszym kościele zwykle odbywa się w niedzielę podczas Mszy św.

o godz. 11.30.

W nagłych przypadkach (np. ciężka choroba lub inne zagrożenie życia chrzest może być udzielony w dowolnym, ustalonym terminie).

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii parafialnej:

 1. wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),
 2. metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego),
 3. nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania i datą urodzenia,
 4. rodzice chrzestni, jeżeli należą do innej parafii dostarczają zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi, przystępują do spowiedzi św.
 5. rodzice dziecka, jeżeli mieszkają na terenie innej parafii dostarczają zgodę proboszcza parafii zamieszkania na chrzest w Wierzbicy (decyduje miejsce zamieszkania a nie zameldowania)

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • osoby żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu /nie mogą przystąpić do spowiedzi i komunii św./
 • osoby mieszkające ze sobą /nie mogą przystąpić do spowiedzi i komunii św./
 • osoby prowadzące gorszący tryb życia.
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874).

Kodeks prawa Kanonicznego – Kan. 874:

  §1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  §2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Sakrament MAŁŻEŃSTWA w naszym kościele


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.


Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

 1. przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 2. przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
 3. przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz konsultację w  – Poradni Życia Rodzinnego).

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Wymagane dokumenty:

 1. aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych,
 2. świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej,
 3. dowody osobiste narzeczonych,
 4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. “nauki” lub “kurs przedmałżeński”),
 5. dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
 6. w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się ustaloną datą, od momentu wystawienia),
 7. jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia. W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu – zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 – przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet (zob. Instrukcja 1998 r., n. 8). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 10 §1) stanowi: Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18. Przepis ten został przez Konferencję Episkopaty Polski kanonizowany. Tenże art. 10 §1 dodaje: Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów (dołączyć dokumenty z USC, świadectwo wygłoszonych zapowiedzi) oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania).

W dniu ślubu (20 minut przez ślubem) należy:

 1. dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach, spowiedzi, dniu skupienia, poradni rodzinnej,
 2. podpisać akt ślubu.

POGRZEB katolicki w naszym kościele


Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. (Prefacja o zmarłych)

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafialnej celem wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny pogrzebu.

Dokumenty niezbędne do pogrzebu:

 1. Akt Zgonu z USC,
 2. zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala,
 3. w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie komunii świętej w intencji zmarłego.

Odmowa pogrzebu:

Kościół odmawia pogrzebu katolickiego osobom, które same z własnej i nieprzymuszonej woli – postawiły się poza nim. Jest naturalne, że obrzędy danej grupy są przeznaczone dla członków tej grupy, a dla osoby spoza niej są bezsensowne i niepotrzebne.

Kodeks Prawa Kanonicznego – Kan. 1184:

  § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

 1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
 2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
 3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Pogrzeb samobójców:

Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 r. w punkcie 13 podkreśla, że według powszechnego zdania psychiatrów, samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. “Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary Kościoła.(…). Samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy traktować jako jawnego grzesznika”.


MODLITWY


LITANIA DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

 

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.
wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. † Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, * byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie.
Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. WOJCIECHA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi.
Wszelkimi cnotami ozdobiony.
Mężu według Serca Bożego.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający.
Złe obyczaje wykorzeniający.
Nad występkami ubolewający.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący.
U pogan wobec śmierci nieustraszony.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej.
Patronie uciśnionych i ubogich ludzi.
Dobry Pasterzu.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej.
Wzorze duchowieństwa.
Drogo do życia wiecznego.
Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Przez zasługi świętego Wojciecha,
W: Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.